מידי שנה בחודשים יולי-אוגוסט אנו מארגנים מחזורי נופש בני שבוע ימים לעיוורים ולבני משפחותיהם.

המרכז מטפל בארגון הטכני של הנופש ומשתתף במימון עלות למלווים, בהתאם לתחשיב שנערך.

תחילת הרישום לנופש נעשית החל מחודש מאי כל שנה, פרטים בלשכות הרווחה ואצל הרכזים המחוזיים.