דבר המנהל הכללי אגרת 6 לציבור

שלום חברים,

אני שמח לפרסם אגרת זו, בין היתר כי הדבר מאפשר לי לשלב בה דברי ברכה לקראת החגים הבאים עלינו לטובה.

1. במהלך חודש אוגוסט שהיתי בעצרת הכללית של ארגון העיוורים
הבינלאומי (WBU), שהתקיים בארה”ב. כינוס זה נערך מדי ארבע שנים
ודנים בו, נציגי ארגוני עיוורים מכל העולם, בעניינים חשובים המשותפים
להם ברמה הבינלאומית. ייצגתי את המרכז לעיוור בכנס האמור, ובאופן
כללי, אני חושב שהיה מחכים ומעניין.

ארגון זה הוא איחוד ארגוני העיוורים העולמי, והוא עוסק בקשרים
בינלאומיים של ארגוני העיוורים, וגם בגיבוש עמדות מול ארגוני רגולציה
בינלאומיים (או”מ, איחוד אירופי וכו’), הצגת גישות אחידות למול מדינות
הלאום וקידום זכויות ברמה הבינלאומית.

הדיונים, במסגרת הכנס, נחלקו לשניים:

א. דיוני פרוצדורה – בחירת מוסדות ונושאי משרה, תיקוני תקנון ותקציב.

ב. דיוני תוכן – עדכונים ושיתוף מידע מהמתרחש בארגון ומדינות חברות.

בין הנושאים המעניינים שנדונו במסגרת דיוני התוכן:

א. עידוד למודעות הציבור לצרכי אוכלוסיית האנשים עם עיוורון
ולקויות ראייה:

מדינות שונות הציגו את פועלן בנושא ודרכיהן לייצר קמפיינים של מודעות
בקרב הציבור הכללי. נערך דיון על חשיבות הנושא ומדינות נוספות שיתפו
בעשייה שלהם ובמסגרת זו דיווחתי גם על פעילותינו במשך כל השנה
וכמובן על ה”Blind Day”. ציינתי שכדי להגביר מודעות בקרב צעירים,
אנו סבורים שיש לבצע פעילות במסגרת הרשתות החברתיות כי הצעירים
“נמצאים שם” ואילו קמפיינים בעיתונות כתובה וטלוויזיה, מדברים אליהם
פחות. עוד הצעתי “לבנאם” את היום שלנו, ועל זה התגובות היו חלוקות:
מדינות שכבר מציינות יום מיוחד, במועד אחר, לא ששו לרעיון ומדינות
אחרות מצאו את הרעיון, של ציון יום מיוחד להגברת מודעות, באופן
בינלאומי, בנפרד מהיום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות, נשא חן בעיניהם.

אגב, בגרמניה ובאוסטריה, מציינים יום מיוחד למען העיוורים ב 6/6 מדי שנה!

2. ב. שילוב בתעסוקה:

נושא זה עניין מאד את כל הנוכחים, והובאו דוגמאות ממדינות רבות מניסיונם
של הארגונים השונים לייצר הזדמנויות להגברת תעסוקה בקרב אנשים עם
עיוורון ולקויות ראייה. הייתה הסכמה, חוצת יבשות, לכך שנושא זה הוא
החשוב ביותר לקידום, בכל המדינות, וחשיבותו עולה על חשיבות קידומן
של זכויות כלכליות, שכן הוא מגביר שילוב, עצמאות כלכלית ותורם לבריאות
הנפשית של האדם.
במושב זה ציינתי את תיקוני החקיקה האחרונים, לגבי חובת שילובם של
אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה. לעניין זה, חשוב לי לציין, שמקרב
המדינות בהן יש חובת שילוב כזו, שקובעת מכסה מזערית, בישראל נקבעה
מכסה העולה, באופן ניכר על מכסות במדינות אחרות.

ג. אמנת האו”ם לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

דיונים רבים התנהלו סביב אמנת האו”ם, במליאה ובסדנאות, ועסקו בה
מהיבטים שונים – מי מהמדינות חתומה עליה, כיצד היא מיושמת, איך נערכים
להכנת “דוח צללים” לקראת הבחינה שוועדת האו”ם עורכת למדינות ומה
מעמדה לנוכח זכויות אדם כלליות. דיווחתי שמאחר שמדינת ישראל מועמדת
להערכה בשנת 2018, החלנו, בשיתוף עם “פורום החברה האזרחית”, להכין
את דוח הצללים על מדינת ישראל וכן נדברתי עם היועץ לזכויות אדם של
הWBU ונתאם את הפורמט ואת תכני הדוח למודל שגיבש הארגון. זו
הזדמנות נהדרת להציע לכם לעיין באמנה עצמה, כפי שאומצה ע”י מדינת
ישראל ובחוברת שהנפיקה נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות בנושא זה.
ניתן לעשות זאת בקישור שלהלן:

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/sitedocs/amanalaampdf.pdf

ד. מושבים נוספים:

נערכו דיונים נוספים, שעסקו בחשיבות הסינגור העצמי וקשרי הממשל,
בטכנולוגיה מסייעת, רגולציה עולמית ל”רכבים שקטים” בעידן של רכב
חשמלי והיברידי, ניידות של עיוורים בין מדינות וכן היה מושב מיוחד
שעסק בעניינם של פליטים עם עיוורון ולקות ראייה ואנשים, כאמור,
הנמצאים באזורי לחימה.

ובחזרה לארץ

3. בעקבות לחצים שהפעלנו, ותמיכה שקבלנו בדוח מבקר המדינה,
תיקנה לאחרונה ועדת הכספים של הכנסת את “תקנות מס הרכישה”,
באופן שכולל במפורש “אדם עיוור” כזכאי להטבות המס הניתנות
לנכים ברכישת דירה. עוד תוקנו התקנות באופן שמגדיל את ההטבה
הניתנת, ברכישת דירה שמחירה עד 2.5 מיליון ₪, בדירה שמחירה
גבוה יותר, תינתן ההטבה הניתנת כיום. משמעות הכללת המושג
עיוור, במפורש בתקנות, היא הקלה משמעותית בפרוצדורה בקבלת
ההטבה וכן הרחבת קהל הזכאים לה. התקנה מתייחסת לפטור
ממס רכישה, לבעל תעודת עיוור, עבור דירת מגורים למגוריו שלו,
עד פעמיים.

4. כמו כן, עם הרבה “כאב בטן”, דחתה וועדת הרווחה של הכנסת, את
כניסתה לתוקף של התקנה העוסקת בחובת הנגשת אתרי אינטרנט
לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה, בשנה. לצערי, לא היה מקום
להתנגד לדחייה זו, שכן התקנות, כפי שהן מנוסחות כיום, אינן
מאפשרות בהירות באשר לאופן ההנגשה המחייב. בעקבות דרישתי,
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התחייבה להגיש לוועדה
תקנות מעודכנות לאישור במהלך חודש דצמבר, על מנת שניתן יהיה
לאשרן מבעוד מועד, והוועדה הודיעה שלא תאשר דחייה נוספת, כך
שמועד תחילת החובה להנגיש אתרים יהיה תחילת חודש אוקטובר 2017.

5. במהלך החודשים החולפים, פעלתי, ביחד עם צוות המרכז לעיוור וחברי
הוועד המנהל, לקדם גם את הזכויות הכלכליות של ציבור האנשים עם
עיוורון ולקויות ראייה בישראל, ונגענו בכל התחומים אודותם דיווחנו
בעבר. אני נזהר בדרך הדיווח, כי תמיד יש “הפתעות” בעיסוק בתחום
זה, אך אני חש אופטימיות זהירה, ומקווה לדווח על התפתחויות חיוביות
בהמשך.

במקביל, אנו נערכים לפעולה מסודרת ואסטרטגית בטיפול בכל
הנושאים הנוגעים לקהילה, למען קידום הזכויות, הפסקת האפלייה
למול זכויות של קהילות אנשים עם מוגבלויות אחרות ולמען יצירת
נראות לקהילה ולמרכז לעיוור.

6. שיתוף הפעולה עם ארגונים אחרים, בנוגע למאבק להשוואת קצבת
הנכות לגובה שכר המינימום, נמשך ואנו זוכים למעמד מכובד בקרב
הארגונים השונים, ואף יוזמים פעילות משל עצמנו למען מטרה זו,
מתוך אמונה שרק שתוף פעולה בין כלל הארגונים יניב תוצאות
חיוביות, בנות קימא.

7. פרוייקט “השגרירים” יוצא לדרך, ולשמחתנו קיבלנו פניות רבות
ממועמדים מצויינים, דבר שמקשה עלינו את הבחירה. אנו מתאמצים
לברור, מבין כל הפונים, את המועמדים המתאימים ביותר לחזון
הפרוייקט. אני מתנצל מראש, לא כל הפונים ייענו בחיוב, ואין הדבר
אומר כלום על יכולותיהם של הפונים שיקבלו תשובה שלילית, אנו
מאמינים בכולם אך בוחרים את אלו שמאפייניהם נראים לנו
המתאימים ביותר לביצוע המשימה, כפי שהוגדרה על ידנו.

8. לפני מספר שבועות, בעקבות פנייה שקבלתי, פניתי לשירות לעיוור
בבקשה לכלול, במסגרת הציוד הנהנה מסבסוד, גם משקפי ראייה
אופטיים. מאחר שמשקפים אלו, המסייעים ללקויי ראייה שנעזרים
בהם, עשויים להיות מאד יקרים, בשל צרכיה הייחודיים של אוכלוסייה
זו, מצאתי שהפניה צודקת ונכונה ואני סבור שהיא לא נפלה על אוזניים
ערלות בשירות לעיוור. כמו כן אני מזכיר ,שבמרכז לעיוור פועלת ועדת
מענקים אשר שוקלת הענקת מענקים בנושאים שונים לפונים אליה.
ניתן להפנות פנייה גם בנושא זה אל הוועדה, בהתאם לנוהל שקיים
במרכז לעיוור, ואשר ניתן לראותו באתר האינטרנט שלנו.

9. אני מבקש להסב את שימת הלב של כולם שבמהלך חודש אוקטובר,
“בתקופת החגים” בית המרכז לעיוור לא יעבוד באופן סדיר – פרטים
מלאים באתר המרכז לעיוור.

10. אני מבקש לסיים בברכות חמות, מכל הלב, ממני ומחברי הוועד
המנהל וצוות המרכז לעיוור, לשנה טובה, שנה שתתחדש עלינו ותביא
עמה אתגרים נוספים למען הקהילה שלנו, ולהבטיחכם נאמנה שלא
ננוח לרגע, גם בשנה זו, על מנת להמתיקה לכולנו.