בית חינוך עיוורים

לעיונכם הודעה מטעם נאמנים בהקדש בית חינוך עיוורים:

שלום רב,

לאחרונה ישנן ידיעות ושמועות הסובבות את בית חינוך עיוורים בירושלים, ואנו מבקשים להבהיר לציבור את המתרחש במוסד ואת העתיד להתרחש בו.

תחילה נציין שמוסד מפואר זה, שעומדת לו זכות עשייה רבת שנים, חשוב מאד לציבור וכל הכוונה היא להשאירו על מכונו כמוסד משמעותי ופעיל למען ציבור האנשים עם עיוורון בישראל.

רקע הסטורי, קצר והכרחי:

בית חינוך עיוורים, הוקם לפני למעלה ממאה שנה במטרה להעניק חינוך איכותי, מיומנויות וכישורי חיים לילדי ישראל העיוורים, במטרה לאפשר להם עצמאות ושילוב בחברה בארץ ישראל. על אף שבאותם ימים הכלים שעמדו למקימי המוסד היו דלים, עמד המוסד במטרותיו והעמיד דורות של מתחנכים, ועם השנים שכלל את כליו ואת אמצעיו, תוך שהוא צובר נכסים וממון.

בשנת 1958 החליטו פרנסי המוסד להקים “הקדש” שינהל את המוסד ואת נכסיו. ולפיכך העבירו אליו בשטר ההקדש את כל הנכסים שהיו ברשותו כולל גם את חובותיו. בשלב זה, הוקצו לו גם כל מקרקעין בהיקף של כ-6 דונם שלימים כל מבני ומוסדות המוסד נבנו עליהם. כמו כן שר הרווחה הוסמך למנות 9 מתוך 11 נאמניו בעוד שני הנותרים היו יוצרי ההקדש שמינו את עצמם (אינם בחיים יותר ולפיכך לפי פרשנות מסויימת שר הרווחה ממנה מזה זמן 11 מתוך 11 נאמני ההקדש), מבחינה זו ההקדש הינו למעשה גוף ממלכתי בעוד שהעמותה מהווה למעשה גורם פרטי.  יש להבין שהקמת הקדש משמעה שכל הנכסים שהוגדרו לו וכל פרותיהם הכספיים יכולים לשמש, אך ורק, את ההקדש ומטרותיו, ולא ניתן לעשות בהם כל שימוש שחוטא לכוונה זו. אם כן, ההקדש של בית חינוך עיוורים קיבל לידיו את כל נכסי ההקדש ואת האחריות לניהול המוסד, פיתוח תכניותיו ושירות הציבור לשמו הוא הוקדש. דרך זו אמורה להיות כלי “חזק” לשימור העשייה, פיתוחה והגשמת מטרותיה.

לצד ההקדש, באופן בלתי צפוי, המשיכה לפעול העמותה שניהלה את המוסד עד לאותה עת, ובפועל היא המשיכה להיות הגורם האופרטיבי שביצע את פעולות היום-יום לצורך ניהול המוסד תוך התעלמות מקיומו של ההקדש.

במשך שנים הדברים לכאורה התנהלו בדרך משותפת, לפיה נאמני הקדש בית חינוך והנהלת העמותה (בעלת אותו השם) ניהלו במשותף את המוסד. אולם, עם הזמן, נשחק בפועל מעמדו של ההקדש ומעמד נאמניו, ואת מרבית הטון נתנה העמותה והנהלתה. בשלב מסויים, נאלם כמעט לגמרי קולו של ההקדש וכך הלכו ונשחקו מטרותיו עד שהגענו למצב כיום ולפיו יש חשש שאינטרסים זרים מנהלים לכאורה את המוסד, ואוכלוסיות אחרות, שאינן בהכרח ילדים עם עיוורון, או ציבור האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בכלל, נהנים ממשאבי המוסד, ממתקניו ומנכסיו.

בביקורות עומק שנערכו למוסד במהלך השנים האחרונות בעקבות לחצינו- ביוזמת משרד הרווחה ומאוחר יותר שוב בשל מעורבותנו, ביוזמת רשם העמותות, הסתבר שלאורך תקופה ארוכה, נכסים וכספים שהועברו למוסד, לא הועברו להקדש כי אם לעמותה, בניגוד, לכאורה, לרציונל ההקדש ולכוונות המקדישים. כמו כן נקבע כי תוכניות המיועדות לציבור העיוורים הלכו ונדלדלו והוסבו כאמור לאוכלוסיות אחרות, זאת ועוד, עלה חשש לפעילות שאינה עולה בקנה אחד עם טוהר המידות הנדרש מראשי מוסד מסוג זה ואף אינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק שונות. בעקבות ממצאים אלו, מונה “חשב מלווה” ע”י רשות התאגידים שאמור היה לעשות סדר בדברים, ולהכריע איך הדברים אמורים להתנהל מכאן ואילך.

עד כאן הסטוריה, ועכשיו לגבי הווה ועתיד…

למרות נסיונות רבים, בשנים האחרונות, של חברי וועד הנאמנים של ההקדש, לאחוז במושכות ניהול המוסד ונכסיו, הצליחו מנהלי העמותה והמוסד להמשיך לשלוט בכל המתרחש, בנכסים, במשאבים, בכספים ובכל תכניות התפעול והפיתוח ושלא תמיד ראו מול עיניהם את האינטרסים והצרכים של הציבור שלנו. עד שלאחרונה, עם חילופי מספר נאמנים, נוצר הרכב נאמנים נחוש ופעיל, ששם לו למטרה להשיב את השליטה במוסד ובמשאביו, כדי לנווט אותו אל דרכו המקורית ולדאוג לכך שכל כולו יוקדש לקידום ציבור האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל, ולהרחיב, במסגרת המותר בחוק, את הפעילות של המוסד על מנת לקדם תכניות, פעולות ומטרות שתכליתן ציבור האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל וצרכיו, תחילה

כדי להגשים מטרות אלו, התכנס וועד נאמני ההקדש וקיבל שורה של החלטות חשובות, אשר הבולטות שבהן יפורטו להלן:

1. סיום כהונת מר יהושוע פולק כיו”ר ועד נאמני ההקדש ומינוי עו”ד זוהר ג’ינאו לתפקיד זה.

2. מינוי יועץ משפטי ורואה חשבון, להקדש לשם מימוש עצמאותו.

3. קביעת מורשי חתימה מטעם נאמני ההקדש, אשר חתימתם, ורק היא, מחייבת את ההקדש.

4. הודעה כי אין לעשות כל שימוש בנכסי ההקדש ללא אישור וועד הנאמנים, למעט הפעילות הקיימת ופעולות שנדרשות לתחזוקה שוטפת של מתקני המוסד.

5. וועד נאמני ההקדש רואה חשיבות רבה בשיתוף הפעולה עם העמותה וימשיך לקיים ישיבות הנהלה משותפות לשם המשך פעילותו התקינה של המוסד ובלבד שיקבע מנגנון ניהולי מאוזן הנותן לנאמני ההקדש מעמד עדיף בסוגיית ניהול המוסד וקביעת תוכניותיו ותחומי פעילותו ואילו לעמותה מוקנה החלק הביצועי של תוכניות אלה.

לצערנו כי רב, החלטות אלו לא התקבלו יפה בעיני הנהלת העמותה וראשיה, שהחליטו לנתק מגע עם נאמני ההקדש, ולפעול בנכסיו לרבות אלה שאין מחלוקת לגביהם היותם רכושו שלו כאילו נכסים אלו שייכים לעמותה, זאת תוך התעלמות מלאה מהחלטותיו החוקיות של וועד מנהלי ההקדש, שתוארו לעיל. זאת ועוד, מר יהושוע פולק ממשיך להציג עצמו כיושב ראש וועד נאמני ההקדש, פועל באופן אקטיבי להכשיל את החלטות וועד הנאמנים וממשיך ליהנות ממנעמים שאינם מגיעים לו, שמקורם בכספי ובנכסי הקדש בית חינוך עיוורים.

נאמני ההקדש, שמחויבים לאחריות שחלה עליהם מכח נאמנותם, אינם מוכנים עוד לקבל דרך התנהלות זו ויוצאים למלחמה על הבית!

נאמני ההקדש סבורים שעליהם לפעול, בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי להחזיר עטרה לישנה, וכדי למלא מחדש את המתקנים הקיימים במוסד בציבור שלנו, להרחיב הפעילות לגילאים נוספים, ולפתח תוכניות חדשות הלוקחות בחשבון את שינוי העיתים והעונות על צרכים חדשים שבמהלך השנים הפכו לחשובות לציבור המבוגר שלנו.

וכן להשיב, למעשה, את נכסי בית חינוך עיוורים, לכם – ציבור האנשים שאותו הם נועדו לשרת. אנו יודעים שהדרך לא תהיה פשוטה וכי אף אחד מהאוחזים כיום במנעמי כהונתם לא יוותר עליהם מרצונו, כך שיתכן שנדרש למאבק משפטי, כלכלי וחברתי שאף יכול להסלים לכדי שיתוק המוסד או חלק מפעולותיו, בטווח הקצר, וזאת על מנת שלא לרוקנו מתכניו לטווח הארוך.

חשובה לנו מאד תמיכת הציבור שכן רוח גבית שלכם היא המנוע לפעילותנו והידיעה שאנו דואגים לעתיד הציבור לו אנו נאמנים מפיחים בנו את הכח למאבק הזה, שגובה מאיתנו הנאמנים, מחיר אישי לא קל.

נמשיך לעדכן בהמשך.

עו”ד זהר ג’יניאו ונתי ביאליסטוק כהן

מנאמני ההקדש.

Print Friendly, PDF & Email